Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều 1: Giới thiệu

Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) quy định các điều kiện và điều khoản sử dụng website www.yoosk.vn (“Website”). Bằng cách truy cập và sử dụng Website, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Điều 2: Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video, mã và phần mềm, đều thuộc sở hữu của Yoosk.vn hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho www.yoosk.vn sử dụng. Bạn không được phép sao chép, phân phối, xuất bản, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc sử dụng nội dung trên Website cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Yoosk.vn hoặc bên thứ ba sở hữu nội dung đó.

Điều 3: Quy định về người dùng

Để sử dụng một số tính năng trên Website, bạn có thể cần tạo tài khoản người dùng. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản người dùng. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản của mình.

Bạn không được phép sử dụng Website cho bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật hoặc các quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn cũng không được phép sử dụng Website để:

  • Đăng tải nội dung vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba;
  • Đăng tải nội dung gây hại, xúc phạm, đe dọa hoặc quấy rối người khác;
  • Đăng tải nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại trái phép;
  • Thực hiện các hành vi khác có thể gây tổn hại đến www.yoosk.vn hoặc người dùng khác.

Yoosk.vn có quyền chấm dứt tài khoản người dùng của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này.

Điều 4: Chấp nhận trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng Website hoàn toàn chịu rủi ro. Yoosk.vn không bảo đảm rằng Website sẽ luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Yoosk.vn cũng không bảo đảm rằng nội dung trên Website là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

Bạn đồng ý rằng www.yoosk.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Website của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về tài sản, danh dự, uy tín hoặc thiệt hại vô hình khác.

Điều 5: Thay đổi Điều khoản

Yoosk.vn có quyền thay đổi Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi các thay đổi được thực hiện sẽ được coi là bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Điều 6: Quyền hạn pháp lý

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tại Việt Nam.

Điều 7: Điều khoản chung

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là đã bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và www.yoosk.vn liên quan đến việc sử dụng Website.